Last name: 
Narioka
First name: 
Kosaku
Institution: 
Texas State University
Institution relationship: 
Texas State University, Dept. of Anthropology