Last name: 
Melnikova
First name: 
Yuliya
Institution: 
Texas State University
Institution relationship: 
Texas State University, Dept. of Mathematics