Last name: 
Komogortsev
First name: 
Oleg V.
Institution: 
Texas State University
Institution relationship: 
Texas State University, Dept. of Computer Science