Last name: 
Komogortsev
First name: 
Oleg
Institution: 
Texas State University
Name variants: 
Komogortsev, Oleg Vladimirovich
Institution relationship: 
Texas State University, Dept. of Computer Science