Last name: 
Thomas
First name: 
Richard
Institution: 
Texas Christian University